Naše chovatelská stanice byla založena v roce 1995.

Our kennel was founded on 1995 and our big passion began.

Dvě víly jménem umění a kynologie se spojily, aby vytvořily své mistrovské dílo – malého kontinentálního španěla – papillona – motýlka.

Stránky historie tohoto jedinečného psíka byly zmapovány v dílech nejslavnějších malířů, jako je Tizian, Veronese, Clouet, Tintoret, Verocchio a další. Toto plemeno bylo od počátku oblíbencem šlechty a je společníkem člověka již po několik staletí, což se samozřejmě projevilo na jeho povaze. Jako jediný ze zástupců společenských plemen se pravidelně umisťuje v testech inteligence do první desítky. Francouzský král Jindřich III. byl nařčen ze zrujnování královské pokladny z důvodu koupě těchto malých psíků, za které se platilo celým jměním. Motýlci byli oblíbenci krále Slunce Ludvíka XIV, madamme de Pompadour stejně jako Marie Antoinetty, jejíž věrný psík ji doprovázel i na její poslední cestě ke gilotině. V době vlády Ludvíka XIV.-tého stejně jako jeho následovníků si drželi u každého dvora, který něco znamenal své malé španěly. Tímto se stal živým symbolem monarchie a spojil tak s ní i svůj osud a úpadek monarchie má za důsledek i úpadek oblíbenosti tohoto psíka. Teprve koncem 19.-tého a začátkem 20.-tého století se znovu začali objevovat. Pejsek, který se zrodil z Tiziánova štětce posloužil k vytvoření stadardu v roce 1934 v Lille. Jeho moderní historie se píše v období po druhé světové válce, kdy jeho kouzelná povaha a nádherný vzhled si znovu získává své příznivce.

Papillon je psík o velikosti do 28 cm v kohoutku a hmotností rozdělenou do dvou kategorií: od 1,5 do 2,5 a od 2,5 do 5-ti kg. Přičemž podle mého názoru je hmotnost kolem 3 kg ideální, takto ve spojení s harmonickou a proporciální stavbou těla se mohou v dobré kondici dožít 16.-ti i více let. Jeho nádherná srst, která při hlazení působí antistresově - stejně jako dotyk jeho hřejivého tělíčka, má svoji přírodní krásu a nevyžaduje tudíž žádných kosmetických úprav. Její údržba je až neuvěřitelně snadná.

Papilloní charakter se vyznačuje důvěrou v člověka, jeho potřebou spolupracovat a svojí dobře známou jemností. Nesnáší ani křik ani přísnost. Jeho výchova musí být založena na pozitivních podnětech neboť tento náš malý přítel žije jen proto, aby se nám zalíbil a působil nám radost a potěšení. Není to plemeno pro velkochov i když se cítí spokojeně i ve větší smečce, jeho vrstevníci mu nestačí, jeho štěstí je přímoúměrné intimitě jeho vztahu s člověkem, jehož přítomnost je pro něho životní nutnosti. Není to žádný ničitel našeho bytového zařízení neboť pohybovat se v prostředí křehkých předmětů je pro něho po celá staletí samozřejmostí. Stačí na to jen krátká výchova našeho štěňátka. Váš motýlek Vás bude bez problémů nadšeně provázet na tůrách, stejně jako lenošit s Vámi na pohovce. Bude šťastný, že se s Vámi může podělit o radosti svého života. Vyznačuje se nekousavostí, hravostí, oddaností k člověku a veselostí, kterou nakazí všechny kolem sebe. Jeho zástupci jsou stejně úspěšní v novém rozvíjejícím se sportu – agility jako i v canisterapii.

Svého prvního papillona jsme si pořídili před 20 lety jako domácího kamaráda. Avšak po nečekaných úspěších na výstavách a seznámení se s jeho úžasnou povahou, jsme tomuto plemeni dočista propadli a rozhodli jsme se pro jeho chov. I když naše chovatelská stanice je domácího charakteru a čítá jen málo papillonků, naši odchovanci jsou však i přesto na výstavách velmi úspěšní a stali se z nich šampioni.

Jen málo věcí mě dokáže tak příjemně naladit, jako pohled na hrající si a skotačící papillony, přála bych Vám všem zažít tento pocit. Doufám, že se Vám mé stránky a hlavně naši papillonci budou líbit. Budete-li chtít napište nám, budeme se těšit.

S pozdravem Martina Janíková, CH.S. IREMIR.

 

The pages of the history of this unique small dog was mapped out in paintings of the most famous painters like Tizian, Veronese, Clouet, Tintoret, Verocchio etc.. This breed has been a favourite of the aristrocracy and a companion of man for centuries which shows in his character. For example, this breeds engages regulary in tests of inteligence and is in the top ten list. The French king Henry III. was denounced for bankrupting of the king treasury for the reason that he purchased these beautiful dogs which the price he had to pay was property. Papillons were a favorite of the king of Sun Louis XIV, Madamme de Pompadour and Marie Antoinette – her devoted small dog went with her to the guillotine. During the time of the reign of Louis XIV and his descendents every court kept these small continental spaniels. From this he developed the live symbol of the monarchy. As the downfall and demise of this monarchy the popularity of this little dog also declined. Until the end of the nineteenth and the begining of the twentieth century they began to reappear. This little dog born from the paintbrush of Tizian was used on creation of the standard on 1934 in Lille. His modern history is written in a period after the second world war, when his magic character and gorgeous looks made him again a favourite.

Papillon is a small dog. His size is to 28 cm on withers and with weight separated in our country in two categories: from 1.5 to 2.5 and from 2.5 to 5 kgs. In my opinion the weight near 3 kg is ideal along with a propotional balance of the body. Papillons live in very good condition till 16 or more ages. His gorgeous hair, has antistres effects as same as the touch of his warm little body, has its natural beauty. His upkeep and care is unbelievably simple.

The Papillon‘s character is defined by confidence in man, by his need to cooperate and by his well known subtlety. He doesnt respond to screaming or severity. His education should be based on positive stimulations. Our little friend is living to give us joy and pleasure. The Papillon is not a breed for big kennels even though he is very content in the companion of other papillons, his peers are not enough for him. His felicity is directly proportional to intimacy of his relationship with humans whose presence for him is a necessity. He is not a desolater of our home equipment because to pass over fragile objects is for him easy due to the centuries of living in the commonplace. The education of your puppy is short. Your papillon will accompany you without problems on your trips to the mountains or laze with you on the couch. He will be happy to share with you the joys of his live. He is characterized by nobiting, playfulness, attachment to his master and by joviality by which he will infect everybody around him. His representatives are the also successful in a new developing sport – agillity as same as in canisterapy.

We bought our first papillon for a friend and companion in agillity for my dauhter 20 years ago. But after unexpected success at the shows and after recognition of his wonderful character, we were completely addicted to this breed and decided do some breeding. Our kennel is the homey type and owns a few little papillons, our puppies have been very successful at the shows and they have become champions!

Only a few things could give me such pleasant feelings like the view of Papillons playing and romping. I wish that you all also enjoy this feeling. I hope you will like my site and you will enjoy watching our little papillons. If you want you can write to us. We will reply.

Martina Janikova,IREMIR kennel.

 

Naše chovatelská stanice byla založena v roce 1995.

Our kennel was founded on 1995.